HOT NEWS


การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต   
                              สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย                     นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้     คณิตศาสตร์
ระยะเวลาศึกษา           ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
             ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอ   เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีทั้งหมด 14 ห้องเรียน จำนวน 719 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2554 จำนวน 59 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลาก (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ชุด        2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 แผน            3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.63 – 0.78 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.45 – 0.88และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.9654    
             การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบ One – Group Pretest Posttest  Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และทดสอบค่าที (t-test)  


แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top