HOT NEWS


แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ

head22

ให้นักเรียน ครู บุคคลทั่วไปพิจารณารายการต่อไปนี้แล้วประเมินความพึงพอใจ โดยเลือกตัวเลือกตามระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน หากท่านมีข้อเสนอแนะอื่นๆนอกเหนือจากรายการที่ให้เลือก กรุณากรอกรายละเอียดความคิดเห็นของท่านลงในช่องเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยนะคะ

 

http://goo.gl/5n6kh5 (แบบประเมินความพึงพอใจ)

http://goo.gl/PWMFOK (ผลการประเมิน)

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top