HOT NEWS


โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ ประจำปี 2560
ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ เป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และในภาวะโลกปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการสื่อสารหรือยุคแห่งความเจริญทางเทคโนโลยี เป็นผลให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ อันจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การขาดระเบียบวินัย และการใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่เหมาะสม สภาพปัญหาดังกว่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ดังนั้น โรงเรียนอำนาจเจริญและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อขึ้น ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5/7, 5/9,5/13, 6/12, 6/13 จำนวน 100 คน โดยมี นายทวี ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน2560 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ตามศาสตร์พระราชา และเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปขยายผลให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนหมู่บ้านและชุมชน นั้น มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top