HOT NEWS


การอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา ให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และศึกษานิเทศก์ เพื่อนำไปขยายผลให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น 4 รุ่น โดยได้อบรมให้ตัวแทนโรงเรียนละ 4 คน ครบทุกโรงเรียน และจะต้องขยายผลสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ดังนั้น เพื่อให้การขยายผลลงสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โดยมีบุคลากรครูผู้เข้าอบรมจำนวน 210 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร โดย ดร.วุฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม และคณะในครั้งนี้คลิกเพื่อดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top