HOT NEWS


การศึกษาดูงานระบบ smss จากโรงเรียนตลุงพิทยาสรรพ์ด้วยโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา (School Management Support System : SMSS) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมให้เกิดปรีะโยชน์สูงสุด โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 9 คน ทางโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์เห็นความสามารถ ของโรงเรียนอำนาจเจริญ ในการใช้โปรแกรมบริหารจัดการ SMSS เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและเป็นต้นแบบที่ดี จึงได้ดำเนินการเข้าศึกษาดูงานระบบ SMSS โรงเรียนอำนาจเจริญ ในวันที่ 27 มิถุนายน พศ.2560มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top