HOT NEWS


การศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารน้ำใต้ดิน 2560


วันที่ 15 กรกฏาคม 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะนักเรียนกลุ่มเด็กไทบ้านธนาคารน้ำใต้ดิน ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์แหล่งเรียนรู้ ตำบลเก่าขาม (ธนาคารน้ำใต้ดิน) อำเภอน้ำยื่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ นำโดย นายทวี ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 25 คน และนักเรียนกลุ่มเด็กไทบ้านธนาคารน้ำใต้ดิน โรงเรียนอำนาจเจริญ จำนวน 6 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์แหล่งเรียนรู้ ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลเก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นายนายโกวิทย์ ดอกไม้ นายปัญญา สะนัย และนายพินิจ สีหะนันท์เป็นวิทยากรให้ข้อมูลแนวทางและความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำใต้ดิน เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรงด้านวิชาการ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบุคลากรเกิดความสัมพันธ์ ความรัก สามัคคีในหมู่คณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 7 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอน้ำยืนได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ตั้งอยู่ที่บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กขึ้นอยู่กับอำเภอน้ำยืน อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอน้ำยืน ห่างจากอำเภอน้ำยืน ประมาณ 14 กิโลเมตร บนถนนเดช-น้ำยืน อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 96 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 74.95 ตารางกิโลเมตร (28,765 ไร่) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน จากที่นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามรพ้อมคณะ ได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 และหลักฐานที่ยืนยันว่าได้ดำเนินการและประสบความสำเร็จจริง คือ เกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) วันที่ 31- ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ทำให้หลายหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังคำขวัญที่ว่า “เก่าขามดินแดนวัฒนธรรม ลือล้ำพระสังกัจจาย มากมายทรัพย์ธรณี เขียวขจีพืชเศรษฐกิจ แหล่งผลิตเพราะเห็ดฟาง ไม้ยางนาป่าชุมชน ฝ่ายน้ำล้นห้วยฝั่งแดง” มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top