HOT NEWS


การแนะแนวกับการพัฒนานักเรียนตามยุทธศาสตร์ชาติ


วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ศูนย์แนะแนวจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ประธานในพิธี ได้จัดโครงการอบรม การแนะแนวกับการพัฒนานักเรียนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวิทยากร ดร.พริสา ตั้งล้ำเลิศ อ.อุเทน วรชินา อ.เอกพงศ์ แผ่นคำ และ อ.นภาพร บัวทอง โดยได้ให้ความรู้แก่บุคลากรครูแนะแนวในจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 30 คน นักเรียนแกนนำ 120 คน เพื่อให้ทราบความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์กับการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาการแนะแนว การพัฒนาเครือข่ายแนะแนวให้เข้มแข็ง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้สู่ความสำเร็จ โครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top