HOT NEWS


ผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมชมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โรงเรียนอำนาจเจริญ


วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และและนายธนัท ชายทวีป ป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญเข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ของโรงเรียนอำนาจเจริญ "โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน" หรือ Ground water bank เพื่อการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ต่อสู้กับปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ โดยนักเรียนกลุ่มเด็กไทบ้าน ธนาคารน้ำใต้ดิน โรงเรียนอำนาจเจริญ คุณครูวิษณุ จินดาแต้สกุลและคณะคุณครูโรงเรียนอำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นปัญหาวิกฤกติภัยแล้งในจังหวัดอำนาจเจริญ และบริเวณโรงเรียน เกิดน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้เกิดไข้เลือดออก และน้ำท่วม จึงได้จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งในโครงการนี้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เห็นประโยชน์และความสำคัญธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดโรงเรียนอำนาจเจริญ จึงได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 และให้แนวความคิดใหม่ๆ การแก้ปัญหาของโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแหล่งเรียนรู้ "ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด" ตามโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ ของโรงเรียนอำนาจเจริญ ได้ริเริ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 และเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดอำนาจเจริญ 
มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา,วิษณุ จินดาแต้สกุล 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top