HOT NEWS


การทดสอบระบบการสอบ TEPE Online


กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการยกระดับคุณภาพครูผู้สอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาหลักมีความจำเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ในด้านเนื้อหาและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การออกข้อสอบให้สอดคล้องกับหลักสูตร และการพัฒนาเนื้อหา ตำราเรียนให้มีมาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแล้วยังช่วยในการลดช่องว่างในการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกส่วนหนึ่ง ในการนี้ นายอดุล กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ และทดลองระบบการสอน ระดับชั้น ม.ต้น ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 225มี คุ ณ ธ ร ร ม.....นำ วิ ช า.....พั ฒ น า สั ง ค ม 
#ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา 
#ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา 
#เว็บไซต์ : www.anc.ac.th 
#โทรศัพท์ : 0-4551-1959

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top