HOT NEWS


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324ล./55-ก. นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ด้วยโรงเรียนอำนาจเจริญ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐำน 
มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก. 
นอกเขตแผ่นดินไหว 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ราคากลางของงานก่อสร้ำงในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๓๔๔,๐๐๐ บาท  แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสังคมฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มวิทย์

ดูทั้งหมด »

กลุ่มคณิตฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มศิลปฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาต่างฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มภาษาไทย

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพลศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มการงานฯ

ดูทั้งหมด »

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนอำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

แนะนำบุคลากร


ทั้งหมด »

รวมผลงานดีเด่นล่าสุด


ดูทั้งหมด »

SOCAIL MEDIA CONNECT


Add Line : Qr Code/Line Id

.............................................................

คลิกเพื่อส่งข้อความ หรือติดตาม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ความคิดเห็นล่าสุด


พิกัด Google Maps

© Copyright ANC_ThemPlate2018จริง
Back To Top